Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser også kaldt handelsebetingelser for IVUS Medical ApS.


1: Anvendelse


1.1
Anvendelse: Nedstående salgs- og leveringsbetingelser (’Betingelserne’) gælder for salg og/eller levering af produkter/ydelser (herefter benævnt ’produkt eller ydelsen’) fra IVUS Medical ApS - CVR-nr.: 44740087 (herefter benævnt ’IVUS Medical’) til erhvervskunder, organisationer og myndigheder (herefter benævnt ’Køber’), der er registreret med et gyldigt CVR-nummer. Betingelserne gælder medmindre andet er aftalt skriftligt mellem køber og IVUS Medical.


2: Aftalegrundlag


2.1
Aftalegrundlag: Betingelserne udgør sammen med IVUS Medicals tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om IVUS Medicals salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til køber (”Aftalegrundlaget”). Købers indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til IVUS Medical udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis IVUS Medical og køber har aftalt dem skriftligt.


3: Produkter, reservedele og ydelser


3.1
Produkter og reservedele: Produkter og reservedele, som IVUS Medical sælger og leverer til køber, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen medmindre andet er aftalt skriftligt.

3.2 Ydelser: Tilknyttede ydelser, som IVUS Medical sælger og leverer til køber, i forbindelse med salg og levering af produkter, udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.


3.3 Ansvarsbegrænsning: Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som IVUS Medical sælger og leverer til køber, er beregnet til laboratoriebrug eller IVUS Medical diagnostik og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er IVUS Medical i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Køber skal skadesløs holde IVUS Medical, i det omfang IVUS Medical måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.


4: Pris og Betaling


4.1 Priser: Alle priser opgives i danske kroner ekskl. moms.

4.2 Gældende prisliste: Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger IVUS Medicals gældende prisliste på det tidspunkt, hvor IVUS Medical bekræfter købers ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. 

4.3 Betaling: Køber skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest netto 8 dage ved levering medmindre IVUS Medical  og køber har aftalt andet skriftligt.

5: Forsinket betaling

 
5.1 Rente:
Hvis køber undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som IVUS Medical er uden ansvar for, har IVUS Medical ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % per påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2: Ophævelse: Hvis køber undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra IVUS Medical, har IVUS Medical ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til køber, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5.3:  Ejendomsretten. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som IVUS Medical ikke skriftligt har anerkendt. Ejendomsretten til leverancen tilkommer IVUS Medical indtil hele beløbet, inkl. renter er betalt.


6: Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud: IVUS Medical’s tilbud er gældende i højest 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er IVUS Medical i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for IVUS Medical, medmindre IVUS Medical meddeler køber andet.

6.2 Ordrer: Køber skal være oprettet som kunde i IVUS Medicals kunderegister for at kunne afgive en ordre. Det foregår via ivusmedical.dk – Opret en kundekonto eller ved at kontakte IVUS Medicals kundeservice.


6.3 Kunderelevant information: Ved oprettelse i IVUS Medicals kunderegister bliver der ligeledes givet lov til at IVUS Medical, kan sende køber relevant information i form af tips, tilbud, nyheder og andre aktiviteter, som kan komme køber til gode. Dette sker primært digitalt via IVUS Medicals nyhedsmails (nyhedsbreve) og e-kataloger, som bliver sendt til den e-mailadresse, der bliver oplyst ved oprettelsen.  Køber kan til enhver tid afmelde sig nyhedsmails via den enkelte nyhedsmail, via websitet eller ved at kontakte IVUS Medical’s kundeservice.

 

6.4 Forbehold: Alle produkter/ydelser/priser m.m. oplyst på IVUS Medicals website, salgsmaterialer, kataloger m.m. skal opfattes som en opfordring til at handle og er derfor ikke bindende for IVUS Medical, som tager forbehold for produkter i restordre, pris- og trykfejl, billedmaterialer, moms og afgiftsændringer.


6.5 Ordrebekræftelser: IVUS Medical tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til køber skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde IVUS Medical. Købet er endeligt, når IVUS Medical har bekræftet ordren. Annullering kan kun ske efter aftale og da kun mod betaling af de hermed forbundne omkostninger for IVUS Medical, såvel for vores leverandører.


6.6 Ændring af ordrer: Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden IVUS Medicals skriftlige accept. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe med evt. ændringsønsker inden ordren er overgået til pakke- og leveringsteamet.


6.7 Uoverensstemmende vilkår: Hvis IVUS Medicals bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med købers ordre eller Aftalegrundlaget, og køber ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal køber meddele det til IVUS Medical skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er køber bundet af ordrebekræftelsen. 

7: Levering


7.1 L
everingsbetingelser: Leverancen omfatter kun de respektive ordrebekræftelser. De ordrer, som IVUS Medical har modtaget fra køber og placeret hos IVUS Medicals leverandører, kan kun annulleres, hvis vores leverandører indgår herpå. 


7.2 Specielt fremstillede produkter tages ikke retur.


7.3 Enhver bestilling udføres under forbehold for eventuel importbevilling, strejke, lockout og force majeure; herunder materialemangel, utilstrækkelig arbejdskraft og lignende omstændigheder, som enten slet ikke eller kun mod uforholdsmæssige ofre kan afhjælpes. IVUS Medical skal snarest muligt meddele sådanne forhold.


7.4 Leveringsform: IVUS Medical leverer alle solgte produkter og reservedele via egen vogn eller eksterne samarbejdspartnere, som GLS på den aftalte destination. .


7.5 Leveringspriser: Der er fri fragt på alle leverancer med undtagelse af: 1) et ekspeditions- og leveringsgebyr på 300 kroner for frost- og kølevarer og 2) et ordrehåndteringstillæg på 250 kr. på ordrer under 500/2000 kr.  medmindre andet er aftalt.  


7.6 Risikoovergangen: Risikoovergangen sker enten ved: 1) IVUS Medicals overgivelse til den af IVUS Medical valgte eksterne fragtvirksomheds chauffør.


7.7 Leveringstid: Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem køber og IVUS Medical. Ved tilbud eller ordrebekræftelse er de meddelte leveringstider opgivet efter bedste skøn og regnes fra den dato, hvor fuldstændige oplysninger vedrørende leverancen foreligger. IVUS Medical har ret til at levere før den oplyste leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.8: Forsinket levering


8.1 Meddelelse:
Hvis IVUS Medical forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer IVUS Medical køber om det og oplyser samtidig ny forventet leveringstid.


8.2 Ophævelse: Hvis IVUS Medical undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dag efter den aftalte leveringstid af årsager, som køber er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, ved skriftlig meddelelse til IVUS Medical. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.


9: Garanti


9.1 G
aranti: IVUS Medical påtager sig at ombytte eller reparere defekte dele, hvis der indenfor 12 måneder fra fakturadato konstateres defekter; der skyldes materialefejl, og som ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse eller forkert anvendelse.  Køber er ansvarlig for varens anvendelsesmåde, uanset om denne er IVUS Medical bekendt eller ej. Tekniske råd gives af IVUS Medical uden udgift for køber gives med det forbehold, at Køber følger disse råd på eget ansvar.


9.2 Undtagelser: IVUS Medicals garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med IVUS Medical’s instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end IVUS Medical eller dennes underleverandører, og (iv) andre forhold, som IVUS Medical er uden ansvar for. 10: Mangler og reklamation


10.1 Reklamation: Hvis Køber opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som køber ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til IVUS Medical. Hvis en fejl eller mangel, som Køber opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til IVUS Medical, kan den ikke senere gøres gældende.


10.2 Køber skal give IVUS Medical de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som IVUS Medical beder om: Der ydes ingen erstatning for følger forårsaget af fabrikationsfejl, fejllevering eller forsinket levering. Alle reklamationer skal ledsages af en skrivelse, hvori fejlen forklares. Fejlleverancer berettiger ikke Køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer. Ved berettigede reklamationer erstattes kun defekte eller fejlleverede komponenter. Omkostninger i forbindelse med udskiftningen, såsom montørtimer, rejseudgifter, porto, fragt m.m. erstattes ikke. .


10.3 Undersøgelse: Inden rimelig tid efter at IVUS Medical har modtaget meddelelse fra Køber om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeles til køber, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.  Køber skal efter anmodning sende defekte dele til IVUS Medical.  Køber bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til IVUS Medical. IVUS Medical bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Køber, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.


10.4 Afhjælpning: Inden rimelig tid efter at IVUS Medical har afgivet meddelelse til køber efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper IVUS Medical fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til køber med henblik på Købers egen udskiftning eller reparation.


10.5 Ophævelse: Hvis IVUS Medical undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at IVUS Medical har givet meddelelse til køber efter pkt. 9.4, af årsager, som køber er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst [antal] dage, kan køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til IVUS Medical.  Køber har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10.6 Returnering af varer: Returnering af varer må kun finde sted efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Specielt hjemtagne varer kan ikke returneres.
 

11: Anvendelse og ansvar


11.1 Anvendelse
 Køber/bruger er ansvarlig for at anvendelsen af produkter købt hos IVUS Medical sker i overensstemmelse med den tiltænkte anvendelse, som angivet i producentens specifikationer.


11.2 Ansvar: Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. IVUS Medical tager ikke ansvar for tilfælde, hvor købers anvendelse af et produkt, ikke er i overensstemmelse med produktets tiltænkte anvendelse (jf. punkt 11.1).


11.3 Gældende lovgivning og standarder for køber: Køber som påtænker sig at anvende produkter til farmaceutisk brug, kosmetik, som fødevareadditiver, eller pesticider m.m., er selv ansvarlig for kontrol op imod gældende lovgivning og standarder.


11.4 Produktansvar: IVUS Medical er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.  Køber skal skadesløs holde IVUS Medical, i det omfang IVUS Medical måtte ifalde produktansvar herudover.


11.5 Ansvarsbegrænsning: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan IVUS Medicals ansvar over for køber ikke pr. kalenderår samlet overstige 100% af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som IVUS Medical netto har faktureret til køber i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvars-begræns­ningen gælder ikke, hvis IVUS Medical har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.


11.6 Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er IVUS Medical ikke ansvarlig over for køber for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.


11.7 Force majeure: Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er IVUS Medical ikke ansvarlig over for køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for IVUS Medicals kontrol, og som IVUS Medical ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, pandemi, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.


12: Immaterielle rettigheder


12.1 Ejendomsret:
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører IVUS Medical eller deres leverandører.


12.2 Tekniske data: Tekniske oplysninger og data er kun bindende i det omfang, hvor skriftlig aftale udtrykkeligt henviser til dem. De i brochurer anførte illustrationer, mål, vægte, data og lign. er uden forbindende, og vi forbeholder os ret til at ændre udførelserne.


13: Fortrolighed


13.1 Videregivelse og brug:
Køber må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge IVUS Medicals erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Dette gælder også specifikationer, tegninger og beskrivelser for produktion af produkter eller dele heraf, som IVUS Medical har udleveret til køberen før eller efter aftalens indgåelse. Ovenstående materialer må ikke uden IVUS Medicals tilladelse anvendes af køberen, kopieres eller reproduceres, udleveres eller på anden måde overlades til tredjemand.


13.2 Beskyttelse: Køber må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over IVUS Medicals fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1.  Køber skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.


13.3 Varighed: Købers forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
 


14: Behandling af personhenførbare oplysninger


14.1 Behandling: IVUS Medical behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om købers navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med købers bestilling, kommunikation med køber og kunderelevant information i form af nyhedsmails.

14.2 Opbevaring og videregivelse: IVUS Medical opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. IVUS Medical hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, uden købers skriftlige accept.

14.4 Kontakt: Ønsker køber oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Køber kontakte IVUS Medicals marketingteam via e-mail på info@ivus.dk eller telefonisk på 48 47 50 70.


15: Gældende ret og værneting

 
15.1 Gældende ret:
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
 

15.2 Værneting: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.


Bemærk: Vi forbeholder os retten at ændre, rette, supplere og/eller opdatere disse betingelser på ethvert tidspunkt og uden forudgående information.

 
1. maj 2024, Kim Bidsted, CEO